WakeGP
Logo_big

Regulamin

Regulamin (dalej „Regulamin”) imprezy Wake GP 2019 (dalej „Zawody”) z dnia 25 lipca 2019 r. 

 
    1. Postanowienia ogólne

        1.1. Organizatorem Zawodów jest So Top spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. z siedzibą w Warszawie, Ul. Niekłańska 35 lok. 1, 03-924 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000485791 przez Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 257 22 47, REGON 146980436 (dalej „Organizator”).
        1.2. Zawody odbędą się 24 sierpnia 2019 w Jachrance (hotel Warszawianka)
        1.3. Zawody odbywać się będą według zasad określonych w Regulaminie. Jednakże gdyby w toku Zawodów okazało się, iż przeprowadzenie Zawodów wymaga wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator może wprowadzić takie zmiany i ogłosić je na odprawie dla zawodników przed rozpoczęciem zawodów. Zmiany wchodzą w życie w chwili ich ogłoszenia. 
        1.4. Regulamin dostępny jest na stronie www.wakegp.com

    2. Kategorie i nagrody

        2.1. Zawody będą rozgrywane w konkurencji wakesurf w kategoriach:
            2.1.1. OPEN Men
            2.1.2. OPEN Women
            2.1.3. OPEN Junior
        2.2. Nagrody w poszczególnych kategoriach:
            2.2.1. OPEN Man / OPEN Woman / OPEN Junior: 
1 miejsce: nagroda rzeczowa
2 miejsce: nagroda rzeczowa
3 miejsce: nagroda rzeczowa

    3. Warunki uczestnictwa w Zawodach

        3.1. W Zawodach uczestniczyć mogą wyłączenie dopuszczone do udziału przez Organizatora osoby posiadające stosowne umiejętności oraz takie, których stan zdrowia umożliwia udział. Każdy osoba zgłaszająca swój udział jest zobowiązana poinformować Organizatora o wszelkich znanych jej okolicznościach, które uzasadniają przypuszczenie, iż osoba taka nie powinna rywalizować w Zawodach.
        3.2. Organizator jest uprawniony do niedopuszczenia do Zawodów osoby, co do której ma wątpliwości, czy spełnia warunki uczestnictwa.
        3.3. Do udziału w Zawodach dopuszczone będą wyłączenie osoby posiadające ważne ubezpieczenie sportowe.
        3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu osób dopuszczonych do Zawodów.
        3.5. Zgłoszenie udziału do Zawodów jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu i poddaniem się jego postanowieniom.
        3.6. Przed dopuszczeniem do Zawodów należy wypełnić i podpisać wymagany przez Organizatora formularz. Za osobę niepełnoletnią podpis składają jej opiekunowie prawni.
        3.7. Decyzja Organizatora o niedopuszczeniu do Zawodów jest ostateczna. 
        3.8. Osoba dopuszczona przez Organizatora do Zawodów staje się zawodnikiem (dalej „Zawodnik”).
        3.9. Opłata za uczestnictwo w zawodach wynosi 100 zł (kategoria OPEN Men / OPEN Women) i 50 zł (kategoria OPEN Junior) i powinna być uiszczona Organizatorowi w dniu zawodów, przed ich rozpoczęciem.

    4. System rozgrywania Zawodów

        4.1. Zawody odbędą się w formacie Jam Session. Sami zawodnicy wybierają zwycięzców, wzajemnie się oceniając. 
        4.2. W rundach kwalifikacyjnych kolejność Zawodników jest ustalana losowo.
        4.3. Liczba zawodników w grupie jest zależna od całkowitej liczby zawodników zgłoszonych na zawody, jednakże w każdej grupie nie może być większa niż 10 osób. Do rundy finałowej przechodzi 4 zawodników w każdej kategorii.
        4.4. Jeżeli zawodnik nie stawi się w gotowości do startu w momencie gdy następuje jego kolejność oraz motorówka jest przygotowana do startu, zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.
        4.5. Jeżeli zawodnik zostanie zdyskwalifikowany (niezależnie z jakiego powodu) nie może kontynuować rywalizacji w zawodach.
        4.6. Każdy zawodnik ma 2 przejazdy po 1 minucie jazdy. Dozwolone są 2 upadki (po każdym upadku wstrzymywany jest czas). Kiedy zawodnik upadnie trzeci raz, jego jazda się kończy.
        4.7. Przejazdy Zawodników oceniać będą zawodnicy znajdujący się na łódce. 
        4.8. Każdy Zawodnik powinien mieć możliwość wykonania dwóch przejazdów w każdej z rund, podczas których może wykonać wybrany przez siebie układ tricków. Zawodników zachęca się do wykonywania płynnych przejazdów z dużą liczbą i różnorodnością tricków. Każdy trick powinien być wykonany tak poprawnie technicznie jak to tylko możliwe. Zawodnik powinien wykorzystać maksymalnie swoje możliwości.
        4.9. Każdy z Zawodników winien mieć możliwie podobne warunki przejazdu. 
        4.10. Oceniane będą tricki Zawodników, sposób surfowania, sposób w jaki Zawodnik używa całej długości fali oraz ogólne wrażenia pływania. Ocena końcowa za dany przejazd ustalana jest wyłącznie na podstawie subiektywnego wrażenia. Do następnej rundy przechodzi ten Zawodnik, który został wyżej oceniony.
        4.11. Każda z osób oceniających dostaje formularz ze skalą ocen oraz zasadami oceniania przejazdów zawodników:
                4.11.1.1. Surf Style / Flow: sposób, w jaki zawodnicy łączą ze sobą sztuczki (skala od 1 do 10);
                4.11.1.2. Surf Variety / Różnorodność: wykonanie różnych trików w przejeździe (skala od 1 do 10);
                4.11.1.3. Surf Intensity / Amplituda: wysokość skoków, większe triki są wyżej oceniane (skala od 1 do 10);
                4.11.1.4. Tricks: stopień trudności trików (skala od 1 do 10);
                4.11.1.5. Total / Podsumowanie (skala od 1 do 10).
        4.12. Po przejedzie każdy z oceniających wystawia i sumuje swoje noty.
        4.13. Po zakończonej rundzie omawiane są wyniki i wybierani zwycięzcy.

    5. Prędkość motorówki i długość liny

        5.1. Każdy z zawodników powinien uzyskać możliwość przejazdu ze stałą prędkością przez cały tor jazdy.
        5.2. Zawodnik może, poprzez odpowiednie znaki, regulować prędkość motorówki w czasie przejazdu na zawodach. Sternik w tym momencie zobowiązany jest do jak najszybszej reakcji w celu dostosowania prędkości motorówki do wymagań zawodnika.
        5.3. Standardowe znaki używane do komunikacji ze sternikiem i sędziami:
            5.3.1. kciuk w górę – szybciej
            5.3.2. kciuk w dół – wolniej
            5.3.3. wskazanie na sprzęt – problem ze sprzętem
            5.3.4. podniesienie ręki po upadku – wskazanie, że nie nastąpiła kontuzja i wszystko jest w porządku.
        5.4. Każdy z zawodników może indywidualnie dobrać długość liny holującej, inny niż sugerowany przez Organizatora. W takim wypadku zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonany wybór. Organizator może odmówić życzeniu zawodnika ze względów bezpieczeństwa.

    6. Bezpieczeństwo

        6.1. Zawodnicy uczestniczą w Zawodach na własne ryzyko. W szczególności Zawodnicy wedle własnego uznania wybierają tricki, które wykonują w czasie Zawodów.
        6.2. Nad bezpieczeństwem rozgrywania zawodów czuwa Organizator.
        6.3. Organizator zapewnia łódź ratowniczą o napędzie spalinowym, dostępną w czasie Zawodów, by jak najszybciej udzielać pomocy Zawodnikom w przypadku urazu.

    7. Sprzęt 

        7.1. Zawodnicy zobowiązani są do zapewnienia swojego własnego sprzętu, poza tym sprzętem, który zapewnia Organizator. 
        7.2. Zawodnicy zobowiązani są do używania desek wakesurfowych. Sprzęt musi posiadać dodatnią pływalność (unosić się na wodzie).
        7.3. Wszyscy zawodnicy muszą być wyposażeni w kamizelki oraz w kaski. Do powinności każdego Zawodnika należy upewnienie się, że jego kamizelka spełnia następujące warunki:
            7.3.1. musi unosić Zawodnika na powierzchni wody,
            7.3.2. musi być tak skonstruowana, żeby w czasie upadku zapewnić odpowiednią ochronę żebrom i organom wewnętrznym.
        7.4. Każdy Zawodnik jest w pełni odpowiedzialny za swój sprzęt osobisty.
        7.5. Jeśli Zawodnik przed startem zorientuje się, że ma uszkodzony sprzęt, może poprosić o czas na jego naprawę (może otrzymać na to maksymalnie 4 minuty). W momencie, gdy zawodnik znajdzie się na wodzie może zgłosić uszkodzenie sprzętu poprzez wskazanie ręką na sprzęt. Wówczas jest dostarczony do doku startowego i tam może naprawić uszkodzony sprzęt. Ma na to 4 minuty. Przed upływem 4 minut musi być gotowy do kontynuowania przejazdu. Przejazd rozpoczyna się od miejsca stwierdzenia uszkodzenia sprzętu.

    8. Protesty

        8.1. Protesty składane są na ręce Organizatora przez zawodnika. Protest musi być przedłożony na piśmie, podawać powody lub opis sytuacji i być wypełniony możliwe jak najwcześniej - nie później niż 15 minut po zaistnieniu sytuacji spornej lub 15 minut po ogłoszeniu wyników.
        8.2. Protesty są dozwolone tylko w przypadku, gdy domniemane jest niestosowanie się do Regulaminu zawodów i dotykają bezpośrednio zawodnika. Protesty składane w prostych przypadkach oraz podważające decyzje sędziów nie będą przyjmowane.
        8.3. Korekta błędu w obliczeniach nie jest uznawana jako protest. Jeżeli stwierdza się zaistnienie takiego błędu jest on niezwłocznie korygowany.
        8.4. W związku z subiektywnym systemem sędziowania i duchem rywalizacji w wakesurfie, nagrania video nie mogą być używane przez zawodników, by rozwiązać jakikolwiek spór. Sędziowie mogą używać nagrań video tylko przed ocenieniem przejazdu zawodnika.  
        8.5. Decyzja Organozatora w sprawie protestu jest ostateczna.

    9. Zmiany w programie zawodów

        9.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca bez podania przyczyn. W takiej sytuacji ogłosi o zmianie na nie mniej niż 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą Zawodów na swoje stronie internetowej http://www.wakegp.com/.
        9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub przełożenia Zawodów na inny termin ze względu na nieprzewidziane okoliczności, takie jak np. wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, instrukcje ze strony służb porządkowych bądź ratowniczych, lub działanie innego rodzaju siły wyższej, która wpływa na bezpieczeństwo. Uczestnik zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony. W w/w przypadku, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności, koszty, straty lub szkody poniesione przez Uczestników.
        9.3. Zmiany w programie Zawodów powinny wystąpić tylko w przypadkach losowych spowodowanych przez pogodę, warunki na wodzie, względy bezpieczeństwa lub podobny istotny powód. Wszelkie zmiany w programie Zawodów muszą być ogłoszone na zebraniu zawodników, a pisemna informacja wywieszona w widocznym miejscu na terenie Zawodów.
        9.4. Przejazdy poszczególnych rund każdej kategorii muszą być zakończone, nawet jeśli zawodnicy będą zmuszeni kontynuować je w innym miejscu. Jeśli finał nie może być ukończony, wszyscy zawodnicy muszą startować jeszcze raz tam gdzie jest to możliwe, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy.

    10. Postanowienia końcowe

        10.1. Organizator WakeGP Poland jest upoważniony do korzystania, transmitowania, wyświetlania, wystawiania, reprodukowania i udostępniania publiczności materiałów we wszelkich mediach, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, w radio, telewizji, kinach, podczas imprez, na nośnikach danych oraz na stronach internetowych. Organizator jest uprawniony do dokonywania wszelkich zmian, przerw, cięć i innych modyfikacji w materiałach i do korzystania z tak zmienionych materiałów bez ograniczeń. Organizator ma prawo również przekazać udzielone prawa dowolnej osobie trzeciej. Organizator, może nie podpisywać imieniem czy nazwiskiem uczestników Zawodów. Organizator nie przewiduje żadnej zapłaty z tytułu pojawienia się w materiałach związanych z Zawodami.
        10.2. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia. 

Sponsorzy: 1fe05f4754c1452975646ac89c515cb7 C2e265384f836a7a5abd7ba0c0da252f 14fe6f8b14770ca5680ad974b10ccafb 245dd5ce19864ef1826c793b77d730e5 0097c1e5bffcb7fc06822e42e043de7e 9b47950e461624cf372da14deace06db 549a00753c540715b267a7d9c7cea421
You_Tube_logo Fb
Copyright © 2014-2021, Projekt i wykonanie: Skyagency